Hội nghị Công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Hội nghị Công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Hội nghị Công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017