Hệ thống thử nghiệm di động biến tần xoay chiều 450 kV

Hệ thống thử nghiệm di động biến tần xoay chiều 450 kV

Hệ thống thử nghiệm di động biến tần xoay chiều 450 kV